Zgodnie z wymogami Kodeksu Prawa Kanonicznego (Kan. 536) w naszej parafii z księdzem proboszczem współpracuje Rada Duszpasterska. Jest ona ciałem doradczym, które pod kierownictwem proboszcza czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego i gospodarczego w naszej wspólnocie.

     Zgodnie z obowiązującym statutem jej zadaniem jest współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego. Realizując ten cel opracowuje ona roczne plany duszpasterskie, animuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, koordynuje prowadzone formy duszpasterstwa, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.

     Aby spełniać te zadania Rada Duszpasterska jest reprezentowana przez wiernych wybieranych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wynik wyborów do Rady Duszpasterskiej w Kamionce Wielkiej

Wybory przeprowadzono w dniu 15 X 2017

 W wyborach wzięło udział ok. 700 osób – wszystkie glosy zakreślone na kartach były ważne.

Pierwsze 8 miejsc zdobyli niżej wymienieni kandydaci według ilości zdobytych głosów i oni będą stanowić trzon Rady Duszpasterskiej naszej parafii.

Do Rady duszpasterskiej z urzędu wchodzą jeszcze: ks. proboszcz, jeden z księży wikariuszy, jeden z pracowników kościelnych, prezesi: Akcji katolickiej, Caritas, KSM, TPWSD, Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św., oraz sołtysi obydwu wsi.

  1. Dobosz Jan – Krawcówka
  2. Nowak Renata – Dworskie
  3. Kościółek Zbigniew – Głodówka
  4. Kulpa Stanisław – Trojanówka
  5. Pierzchała Małgorzata – Ziobroskówka
  6. Kocemba Maciej – Cempówka
  7. Morański Stanisław – Królowa Polska
  8. Sawicka Monika – Królowa Polska

    Zwycięzcom w tegorocznych wyborach gratulujemy i zapraszamy do współpracy!

Parafianom, którzy tak licznie wzięli udział w wyborach dziękujemy za poczucie odpowiedzialności za wspólnotę parafialną i jej zadania!

Ks. Stanisław Ruchała – proboszcz