Początki miejscowości Kamionka Wielka, a zarazem parafii pw. św. Bartłomieja sięgają pierwszej połowy XIV wieku.

Pierwsza wzmianka o Kamionce pochodzi z dokumentu lokacyjnego wydanego przez królową Jadwigę, córkę Bolesława Pobożnego, wdowę po Władysławie Łokietku. 3 II 1336 r. królowa Jadwiga za zgodą syna, Kazimierza Wielkiego, nadaje – w nagrodę za wierną służbę – las koło Czarnej Kamionki, Mikołajowi, wójtowi nowosądeckiemu, w celu założenia wsi. Parafia fundacji królowej Jadwigi powstała zatem po 1336 roku. W 1402 r. właściciel wsi Mikołaj Omelto sprzedaje Kamionkę Wielką za 250 marek miastu Nowy Sącz. Sprzedaż została zatwierdzona przez króla, który to w dniu 13 IX 1402 r. nadaje wsi prawo magdeburskie. W 1427 r. wieś Kamionka Wielka została nadana kustodii sądeckiej.

Zapis kronikarski Jana Długosza z XV wieku podaje, że wieś posiada 8 łanów kmiecych oraz kościół parafialny pw. Bartłomieja. Inne źródła historyczne podają, iż od 1539 r. Kamionka posiada szkołę parafialną, na czele której stoi minister. W ówczesnych czasach szkołami parafialnymi opiekował się Kościół. Do roku 1785, przed powstaniem diecezji tarnowskiej, Kamionka Wielka jako parafia należała do archidiecezji krakowskiej i archidiakonatu sądeckiego.

W dniu 13 III 1785 r. na mocy bulli papieża Piusa VI „In suprema beati Petri Cathedra”, powstaje Diecezja Tarnowska, a Kamionka Wielka wraz z Sądecczyzną zostaje włączona w jej granice. Obecnie parafia należy do dekanatu Nowy Sącz – Wschód. Miejscowość jest stolicą Gminy należącej do Powiatu Nowosądeckiego w Województwie Małopolskim.